Перейти к основному содержимому

Бобоев Феруз Сайфуллаевич

Бобоев Феруз

Младший научный сотрудник

e-mail: fbs2012@olam.uz,fbs2012@bk.ru

Научные интересы: Повстанческое движение в Средней Азии (1925-1935 гг.)

Основные публикации:

 1. Бобоев Ф.  БХСРда давлат бошқаруви органларининг ташкил этилиши тарихидан // “Тарихий хотира – маънавият асоси” мавзуида республика илмий-назарий анжуман материаллари. № 5. -Бухоро: Бухоро, 2012. –Б. 127-131.
 2. Бобоев Ф.  БХСР тарихини ёритувчи ЎзР МДА фондларининг таснифи // Ёшлар ва ҳозирги замон. Иқтидорли талабалар анъанавий илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент, 2012 йил 12 май. –Б. 39-44.
 3. Бобоев Ф.  Ёрмат Махсумнинг қисмати // Ёш шарқшуносларнинг академик Убайдулла Каримов номидаги Х илмий-амалий конференцияси. Тошкент. 2013 йил 3 апрел. –Б. 70-71. 
 4. Бобоев Ф. Бухоронинг сўнгги қўрбошилари қисмати // Ўзбекистон тарихи фанидаги инновациялар: назария ва амалиёт.  Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 2013 йил 19-20 апрел. –Б. 178-181. 
 5. Бобоев Ф., Содиқов Ф.  БХСР Маориф Халқ Нозирлиги тарихидан // “Марказий Осиё халқлари тарихи манбашунослиги ва тарихнавислиги масалалари” мавзуидаги Республика V илмий-назарий конференция материаллари. Тошкент. 2013 йил 30 апрел. –Б. 338-345
 6. Бобоев Ф.  Ўзбекистонда совет режимига қарши қуролли ҳаракат тарихидан (Қашқадарё вилояти мисолида) “Тарихий хотира – маънавият асоси” мавзуида республика илмий-назарий анжуман материаллари. № 6. -Бухоро: Бухоро, 2013. –Б. 165-168.
 7. Бобоев Ф. Номаълум қўрбошиларнинг маълум қисмати // “Бухоро давлат университети илмий ахбороти”. № 3. 2013. –Б. 71-74.
 8. Бобоев Ф., Содиқов Ф. БХСРда маориф тизими // “Имом ал-Бухорий сабоқлари”. № 4. 2013. –Б. 313-318.
 9. Бобоев Ф. Ўзбекистон ССРдаги сиёсий жараёнлар ва совет режимига қарши қуролли ҳаракат (1925-1926 йиллар) // “ЎзМУ хабарлари”. 2014. № 2. –Б. 23-27.
 10. Бобоев Ф. Шарқий Бухорода совет режимига қарши қуролли ҳаракат (1920-1923 йиллар) // “Илмий таҳлилий ахборот” (Тошкент Ислом университети). 2014. № 3. –Б. 50-53.
 11. Бобоев Ф. Ўзбекистон ССРда совет режимига қарши қуролли ҳаракат тарихини ёритишда 1929 йилда чоп этилган матбуот материаллари манба сифатида // “ЎзМУ хабарлари”. 2015. № 1. –Б. 49-52.
 12. Бобоев Ф. Саркарданинг фожеий қисмати // “Тафаккур”. 2015. № 2. –Б. 88-89.