Skip to main content

Ziyayeva Dono Hamidovna

Ziyayeva Dono

Doctor of Historical Science

Head of Grant

Head of the department

Research interests:

Foreign researchers, memories of Central Asian emigrants and European travellers about the history of  Central Asia (19th-20th Centuries),

The repressive policy of the Soviet government  in Uzbekistan and its consequences,

National movements in Central Asia in 1916-1924.

Military history of Central Asia in the Russian and Soviet colonial period.

The religious situation, relationships and politics in Central Asia in the Russian and Soviet colonial period.

History of entrepreneurship.

History of Bukhara Emirate and Khiva Khanate at the end 19th and the beginning of 20th Centuries.

ziyodono@yahoo.com

Publications:

1.  19 аср охири 20 аср бошида  Туркистонда анъанавий таълим тизими муаммолари Ислом университети ахборотномаси. 2009, № 3
2.  19 аср охири –20 аср бошида Тошкент шаҳридаги маъмурий-худудий ва ижтимоий ўзгаришлар. Ўзбекистон тарихи, 2009, №  3
3.  XIX  аср охири – XX аср бошида Тошкент шахридаги номусулмон диний конфессиялар Тошкент шаҳрининг 2200 йиллигига багишланган халқаро илмий анжуман материаллари. Тошкент, 2009.
4.  19 аср охири 20 аср бошида Фарғона водийсида анъанавий халқ томошалари  трансформацияси Фарғона водийси тарихи замонавий  тадқиқотларда. Илмий анжуман материаллари. Фарғона, 2009.
5.  XIX аср охири – XX аср бошида Туркистонда диний  конфессияларнинг   ҳуқуқий аҳволи Фалсафа ва ҳуқуқ. 2009, № 3
6.  XIX  аср охири – XX аср бошида Тошкент шахридаги номусулмон диний конфессиялар Тошкент шаҳрининг 2200 йиллигига бағишланган халқаро илмий анжуман материаллари. Т., 2009.
7.  XIX  аср охири – XX аср бошида Хива хонлигидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар. Маъмун Академияси ахборотномаси.. Хива, 2009.
8.  19 аср охири 20 аср бошида Фарғона водийсида анъанавий халқ театрлари. Шониёзов номидаги этнографик ўқишлар. Т. 2009 йил
9.  История медицины в Туркестане Социальная жизнь ва Центральной Азии в начале ХХ века. Материалы международной конференции. Самарканд. 2009.
10.  Неисламские конфессии Туркестана в конце XIX  – начале  XX вв. Сайт информационно-аналитического  центра МГУ. 2009, октябрь.
11.  Хива хонлигида 19 аср охири –20 аср бошидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар. Я. Ғуломов номидаги Республика илмий семинари материаллари. Хива, 2009.
12. 

Восстание 1916 года в Туркестане.

 

Национально-освободительное движение 1916г.: история и современность. Материалы международной научно-теоретической конференции. Алматы, 29 мая 2010.
13.   1917 йилда Хива хонлигидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар Маъмун академияси ахборотномаси, 2010 йил
14.  Европа сайёҳлари хотираларида Туркистондаги ишлаб чиқариш ва савдо-сотиқ масалалари Историографические чтения, Т., “Фан”, 2010
15.   XIX  аср охири – ХХ аср бошларида Фарғона водийсида анъанавий халқ томошалари Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. “Академик Карим Шониёзов ўқишлари” туркумида этнологларнинг V Республика илмий конференцияси материаллари. Тошкент. Фан. 2010.
 16. Советская политика ликвидации частной собственности, капитала и предпринимательства Россия-Узбекистан: история и современность, М., 2010
17.  Тарихий манбаларнинг турлари ва даврий хусусиятлари Ўзбекистон тарихи манбашунослиги масалалари. Т., 2010. Б. 4-5.
18.  Архив манбашунослигини ривожлантириш масалалари Тарих фани ва архив иши: интеграция муаммолари. Академик Я.Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” республика илмий семинари материаллари тўплами. Тошкент. Фан. 2010.
19.  ХХ аср бошида Туркистонда анъанавий маданий ҳаёт. ХХ аср Ўзбекистон маданияти тарихидан очерклар. Тошкент, 2010.
20.  Народные театры в Туркестане: традиции и трансформации. Халқаро илмий анжуман материаллари. Самарқанд, 2010
 21. Д.Зияева ва бошқалар. Жой номлари – тарих кўзгуси. Халк сўзи. 2010. 9 июл.
 22. Гандимиён сулҳи ва унинг сиёсий, иқтисодий асоратлари Илм сарчашмалари, 6-сон. Урганч, 2010.
 23. Неисламские конфессии в Туркестане. Тошкент, 2010.
 24. “Особое мнение” по поводу реформы в Бухаре XIX аср охири–XX аср бошларида Бухоро. Республика илмий-назарий анжумани материаллари. Бухоро. 2010.
 25. Очерки истории формирования и развития предпринимательства в Узбекистане. Ташкент, 2011.
26.  ХХ аср бошида Бухоро ва Хива хонликларида анъанавий халқ томошалари Ўзбекистон халқининг дини, маданияти ва урф-одатлари: тарих ва ҳозирги замон. Илмий тўплам. Т., 2011
 27. Восточный и Западный Туркестан. Традиции и трансформация торговых связей в конце 19-начале 20 вв. Самарканд. МИЦАЙ. Материалы международной конференции. Т.2011
28.  Зияева Д.Ҳ. Совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда хусусий мулк ва тадбиркорликка қарши кураш сиёсати. “Ўзбекистон тарихи” журнали №1. 2011. 30-41 б.
29.  ХХ аср бошида Бухоро ва Хива хонликларида анъанавий халқ томошлари Ўзбекистон халқининг дини, маданияти ва урф-одатлари: тарих ва ҳозирги замон. Илмий тўплам. Тошкент, 2011.
 30. Деятельность духовно-культурных учреждений и научных обществ в Ташкенте (конец ХIХ – начало ХХ в.в.) Роль города Ташкента в истории научных и и культурных связей Узбекистана материалы международной   научно-теоритической конференции. Ташкент, 2011.
 31. Ўзбекистонда ҳарбий ишлар тарихидан (энг қадимги даврлардан ҳозиргача) Коллектив монография. - Тошкент, 2012.
 32. Зияева Д.Ҳ. Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг қатағон сиёсати: тарихшунослик ва манбашунослик масалалари.  Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши, сабаблари ва фожеали оқибатлари. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент, 2012.
33.  Зияева Д.Ҳ. Хорижий сайёҳлар Туркистон шаҳарлари ҳақида.  Ўрта Осиёда тарих фанида тарихшунослик, манбашунослик масалалари” мавзусидаги конференция материаллари. - Тошкент, 2012.
34.  Зияева Д.Ҳ. Мустамлака шароитида Фарғона водийси шаҳарларидаги маъмурий ҳудудий ва сиёсий ўзгаришлар  Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Фарғона, 2012.
35.  Зияева Д.Ҳ. XIX  асрнинг сўнгги чораги ­– XX аср бошида Фарғона водийсида “янги” ва “эски” шаҳар муаммоси Ўзбекистон тарихи, 2012 йил, 3-сон.
36.  Зияева Д.Ҳ. XIX асрнинг сўнгги чораги – ХХ аср бошида Фарғона водийси шаҳарларининг “эски” ва “янги” қисмлари. “Ўзбекистон тарихи” журнали №3-4. 2012. 22-33 б.