Skip to main content

Мустафаева Нодира Абдуллаевна

Мустафаева

Тарих фанлари доктори

Катта илмий ходим

nodiramus69@mail.ru

Маълумоти:

 • Тошкент Давлат Университети, Тарих факультети талабаси  (1986-1991) 
 • Тошкент Давлат Университети, аспиранти (1991-1997)
 • ЎзР ФА Тарих институти докторанти (2001-2005)

Илмий даражаси: Тарих фанлари номзоди (1999)

Илмий қизиқишлари:

 • · ХХ аср Ўзбекистон маданияти тарихи ва тарихшунослиги мaсалалари;
 • · Маданият масалаларининг назарий жиҳатлари;
 • · Туркистонда жадидчилик ва маданий ўзгаришлар;
 • · Ўзбекистонда совет диний сиёсати;
 • · Мактабларда тарих ўқитиш методикаси;
 • · ХХ аср иккинчи ярмидан Ўзбекистонда тарих фани ривожи;
 • · Гендер тадқиқотлари;
 • · Мустақиллик даври Ўзбекистонда таълим тизими масалалари

Халқаро конференциялардаги иштироки:     

 1. “Иккинчи жаҳон уруши  йилларида Тошкентнинг фан ва маданиятни ривожлантиришдаги роли (1941-1945)”. Ўзбекистоннинг илмий ва маданий алоқалари тарихида Тошкент шаҳрининг роли халқаро конференция материаллари 5 апрель. 2011. Тошкент     
 2. “Уруш йилларида Тошкент: фронт ортидаги кундалик ҳаёт.” Иккинчи жаҳон ва Улуғ ватан урушининг долзарб муаммолари (Буюк ғалабанинг 65-йиллигига бағишланган) МДҲ давлатлари ёш тарихчиларининг V ёзги мактаби  14-23 июнь. 2010. Белоруссия Миллий Фанлар академияси Тарих институти, Минск.
 3. Россия туркистоншунослари Улуғбек илмий мактаби ҳақида” “Мирзо Улуғбек ва унинг жаҳон фани ривожидаги роли” 9-11 июня, 2009. Самарқанд.
 4. “Совет ҳокимиятининг биринчи йилларида халқ таълимида анъанавийлик ва модернизм: қарама-қаршиликлар ва мослашув” ХХ аср биринчи чорагида Марказий Осиё халқлари ижтимоий  ҳаёти: анъаналар ва инновациялар мавзусидаги  конференция материаллари. 12–13 сентябрь, 2008. Тошкент.
 5. “Совет хукуматининг Ўзбекистонда олиб борган диний сиёсати” “Динни қиёсий ўрганиш муаммолари”  мавзусидаги конференция материаллари 14–16 сентябрь, 2006. Тошкент.
 6. “ХХ асрнинг 20-30 йиллари тарихшунослигида Ўзбекистонда маориф муаммолари” “ХХI асрда фан ва технология конференция материаллари  6-7 апрель, 2004. Тошкент.
 7. “ХХ аср бошларида Туркистон: маданий ўзгаришлар “ХХ аср Марказий Осиё тарихида” мавзусидаги  конференция материаллари 8-9 сентябрь, 2004. Тошкент.
 8. “Ўзбекистон маданияти: трансформация ва тикланиш”.“Марказий Осиё: цивилизация тараққиёти йўлида” номли халқаро конференция 2-3 июль, 2003. Тошкент.

Асосий илмий мақолалар:

 

 1. Аёл  юксалтирур башариятни // Тафаккур. –  2000. №1.– C. 81-82.
 2. Туркистонда миллий маориф тарихининг ўқилмаган саҳифалари // O’zbekiston tarixi. –   2000. – № 1-2. – C. 37-46.
 3. "Самарқанд" газетасининг Туркистон ижтимоий, сиёсий ва маданий ҳаётида тутган ўрни // O’zbekiston tarixi. – 2002. –  № 3.
 4. Проблема просвещения в Узбекистане в 20-30 гг. ХХ века в историографии периода // 2-Международная конференция "Наука и технология в ХХI веке". Тезисы докладов. –  Т., 2003.
 5. Тарихшунослик // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. – 8 том. – Т.2004. – C. 281-282.
 6. Подходы и противоречия в решении проблем культуры Узбекистана в историографии начало 20-х годов ХХ века // УзР ФА ёш олимларнинг анъанавий илмий конференцияси материаллари. –  Т., 2004. –  С.158.
 7. Turkestan*s entering the XX centure: cultural changes//The Fifth International Association of Central Asian Studies Conference. XXth  Century in the History of Central Asia. The International Association of Central Asian Studies.– 2004.–P.47-48.
 8. Тарихга мурожаат холисликни талаб этади (Д.Алимова, К.Ражабовлар билан ҳаммуаллифликда) // Ўзбекистон тарихи. 2004. № 3 70-81бб.
 9. Туркистон маорифи ХХ асрнинг 20-йиллари муаллифлари назарида // O’zbekiston tarixi  – 2004. – № 3. – P. 33- 45.
 10. Culture of Uzbekistan in the XX centure: development and crisis // International Journal of Central  Asian Studies. –  Vol. 9. – Seul. –  2004. – P. 250-255.
 11. Бу бўстонни асрамоқ  керак // Оила ва жамият. – 2005. 7 июль
 12. Ўзбекистонда совет ҳукуматининг диний сиёсати // O’zbekiston tarixi – 2005. - №2. –C. 17-23
 13. Динга қарши олиб борилган сиёсат тарихидан // Тошкент Ислом Университети илмий-таҳлилий Ахбороти. –  2006. – № 2. – P. 13-17.
 14. «Туркистон тўплами»да миллий маориф масалалари // Ўзбекистон тарих фани: ютуқлар ва ривожланиш муаммолари. 1-қисм. – Тошкент, 2006. –  C. 46-50.
 15. Шўролар хукуматининг икки ёқлама диний сиёсати  // Тошкент Ислом Университети илмий-таҳлилий Ахбороти. – 2008. –  №1. – C. 41-46.
 16. Религиозная политика советской власти в Узбекистоане // SHYGYS. – 2006. – №4. – С.3-10
 17. Ўтмиш сабоқлари // Туркистон. – 2008. 13 сентябрь/ –  № 73 – 74
 18. “Turkistan toplami (kulliyati)” nda milli eg*itim meseleleri ile alakali g*o*rusler // Yuce erek Turk dunyasi aylik fikir-kultur-arastirma dergisi.– 2007.– № 42.– P.54-56.
 19. Шўролар хукуматининг икки ёқлама диний сиёсати.  //Тошкент Ислом Университети илмий- таҳлилий Ахбороти. 2008 №1. 41-46 б.
 20. Религиозная политика советской власти в Узбекистоане// SHYGYS. (Казакстан). 2006. №4. С.3-10
 21. Ўтмиш сабоқлари //Туркистон 2008. 13 сентябрь
 22. «Самарқанд» газетаси – Ўзбекистон маданияти тарихини ўрганишда муҳим манба//Тарихий манбашунослик мауаммолари. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Т.2008 251-255 бб.
 23. ХХ аср бошлари Туркистонда тил масаласи//Ўзбекистон тарихи.2008.№410-19
 24. Обиджон Маҳмудов ва Фарғона маданияти тараққиёти//Фарғона водийси янги тадқиқотларда. Фарғона-2009. 253-257бб.
 25. Академик Яҳё Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” республика илмий семинарининг Тошкентнинг тарихий ривожланишида шаҳар маданияти” мавзуидаги йиғилиши ҳақида// Ўзбекистон тарихи.2009. № 1
 26. Маънавиятни юксалтиришда маданий мерос муҳим омил// Фалсафа ва ҳуқуқ. 2009. № 1. 25-26 бб.
 27. Стих его приют – для многих смыслов// Правда Востока 2009. 11 февраль (Д.А.Алимова билан ҳаммуаллифликда)
 28. ХХ аср бошлари Туркистонда тил масаласи// Ўзбекистон тарихи. 2008.   №4 10-19 бб.
 29. «Марказий Осиё халқларининг ХХ асрнинг биринчи ярмидаги ижтимоий ҳаёти: анъаналар ва янгиликлар» мавзуидаги халқаро илмий конференция ҳақида // Ўзбекистон тарихи. 2008.   № 3.
 30. Маънавиятни юксалтиришда маданий мерос муҳим омил // Фалсафа ва ҳуқуқ. 2009. № 1. 25-26 бб.
 31. Маданий ислоҳот – тараққий ва тамаддун асосдур (жадидлар қарашларида миллий маданият ривожи масалалари) // O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2009. – № 3.  – Б. 38-44.
 32. Икки тарихий шахснинг ноўрин мутобақаси // O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2009. – № 3.  – Б. 53- 67. (ҳаммуаллифликда)
 33. Российские туркестановеды о научной школе Улугбека // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм – фани ривожига қўшган хиссаси. Халқаро илмий анжуман. – Самарқанд, 2009, 9-11 июн. – Б. 317 – 323. (Пуговкина О.Г. билан ҳаммуаллифликда)
 34. Традиционализм и модернизм в народном образовании в первые годы советской власти: противостояние и адаптация // Материалы международной конференции «Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти ХХ века: традиции и инновациии». Ташкент 12-13 сентября 2008 г. – Ташкент. 2009. – С. 112 - 116.
 35. ХХ аср бошларида Туркистон ўлкасида тил масаласи: мавзу тарихшунослиги // Материалы республиканской конференции «Историографические чтения». – Ташкент. 2010. – С. 77-86.
 36. Мустамлака маъмуриятининг Туркистон улкаси маданияти ривожига муносабати  // ХХ аср Узбекистонда маданий хаёт тарихидан очерклар: анъаналар, инновациялар ва муаммолар. – Тошкент, 2010. Б.43
 37. Ташкент в годы второй мировой войны: воспоминания о повседневной жизни в тылу// Устная история в Узбекистане: теория и практика. Сборник статей. 1 выпуск. Ташкент 2011. с.158-164.
 38. Маданият масалаларининг назарий ва услубий жихатлари (Гердер ва Дильтей карашлари асосида)//Фалсафа ва фанлар методологияси муаммолари. Тошкент 2011. 1 китоб. 113-116б
 39. Маданият масалаларининг назарий жиҳатлари// O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2011. – № 4.  – Б. 63- 74.
 40. Маданият камолотга интилмоқда//Тафаккур. –Тошкент, 2012.-№3. 25-37 бб.